20.07.2018 г. – ИНП: 858252 – Доставка на медицински изделия за ортопедично лечение за „МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД гр. Попово за период от 24 месеца

20.07.2018 г. – ИНП: 858252 – Доставка на медицински изделия за ортопедично лечение за „МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД гр. Попово за период от 24 месеца

Дата на създаване: 20.07.2018 г.
Дата на публикуване: 20.07.2018 г.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 858252 /01022-2018-0002/

Идентификационен номер на преписка: 858252 /01022-2018-0002/

Обект на обществената поръчка е доставка, осъществявана чрез покупка, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Документация