Актуални обяви

ОБЯВИ

Образец за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности 2024 г.

На основание чл. 17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД обявява свободни работни места за лекари, клинично обучение на студенти от професионално направление „Здравни грижи“ по специалността „медицинска сестра“, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност, съгласно Заповед № РД-01-245/19.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Специалност и за длъжността – лекар, специализант по: / Брой свободни места

Анестезиология и интензивно лечение – 1 бр.
Нервни болести – 1 бр.
Хирургия – 1 бр.
и за длъжността – медицинска сестра – 2 бр.


Изисквания към кандидатите:
– За длъжността лекар, специализант:
Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина; да членуват в БЛС; да не са лишени от правото да упражняват професията.

– За длъжността мед.сестра/акушерка, специализант
Да притежават образователно-квалификационна степен „Бакалавър” специалност: мед.сестра или акушерка; да членуват в БАПЗГ, да не са лишени от правото да упражняват професията

Необходими документи за кандидатстване:
– За длъжността лекар, специализант:
Заявление – по образец; ксеро копие на диплом за висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Медицина“ или академична справка, издадена от съответното висше училище; автобиография; копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС; копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива.

– За длъжността мед.сестра/акушерка, специализант
Заявление – по образец; ксеро копие на диплом за висше образование бакалавър (медицинска сестра или акушерка) или академична справка, издадена от съответното висше училище; автобиография; копие от актуален документ удостоверяващ членство в БАПЗГ; копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива.

Документи ще се приемат от 11.05.2023 г до 11.06.2023 г. в деловодството на болницата.

Определена от работодателя комисия ще проведе конкурс. Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в обявения по-горе срок.

Класирането ще се обяви до 30.06.2023г. на интернет страницата на МБАЛ Попово ЕООД.

Лице за контакт – Личен състав – 06 08 4 24 01
Главна сестра – 0878 996 984, 0888 643 247

Образец за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

Търсим специализанти и лекари

На основание чл. 17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД обявява следните свободни места за лекари специализанти финансирани от държавата (МФД):

Лекар

специализант по неврологични болести в Неврологично отделение – 3 места;

Лекар

специализант по хирургия в Хирургично отделение – 2 места;

Лекар

специализант по ортопедия и травматология в Ортопедично отделение – 2 места;

Лекар

специализант по анестезиология и интензивно лечение в ОАИЛ – 2 места;


„МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД има сключен договор за провеждане на обучение на специализанти, включително за ползване на базите с „Медицински университет – Плевен“.

Кандидатите следва да представят:
1. Заявление в свободен текст;
2. Автобиография;
3. Копие на диплома за завършено медицинско образование;


Лице за контакт – Личен състав – 06 08 4 24 01
Главна сестра – 0878 996 984, 0879 027 755
След приключване приема на документите, кандидатите заявили желание за специализация ще бъдат поканени за събеседване с комисия, определена със заповед на Управителя на лечебното заведение.

Търсим специализанти и лекари

„МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД търси да назначи:

Лекар

със специалност Педиатрия

Лекар

със специалност Неврология (или лекар без специалност с възможност за специализация)

Лекар

със специалност Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия

Лекар

със специалност Рентгенология

Лекар

без специланост (с възможност за специализация)

Специалисти

по здравни грижи

Възнаграждение по договаряне. Община Попово осигурява жилище.
Лице за контакт – Личен състав – 06 08 4 24 01
Главна сестра – 0878 996 984, 0879 027 755