20.03.2020 г. – ИНП: 965987 – Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи по обособени позиции

Процедури по ЗОП

20.03.2020 г. – ИНП: 965987 – Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи по обособени позиции

Дата на създаване: 20.03.2020 г.

Дата на публикуване: 20.03.2020 г.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 983499 /01022-2020-0001/         

Идентификационен номер на преписка: 965987 /01022-2020-0001/

Обект на обществената поръчка е доставка, осъществявана чрез покупка, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Документация