15.09.2017 г. – ИНП: 805406 /01022-2017-0002/ – Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД гр. Попово за период от 24 месеца

Процедури по ЗОП

15.09.2017 г. – ИНП: 805406 /01022-2017-0002/ – Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД гр. Попово за период от 24 месеца

Дата на създаване: 15.09.2017 г.

Дата на публикуване: 15.09.2017 г.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 805406 /01022-2017-0002/

Идентификационен номер на преписка: 805406 /01022-2017-0002/

Обект на обществената поръчка е доставка, осъществявана чрез покупка, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Документация