12.06.2020 г. – ИНП: 983499 – Доставка на медицински изделия и консумативи по две обособени позиции

Процедури по ЗОП

12.06.2020 г. – ИНП: 983499 – Доставка на медицински изделия и консумативи по две обособени позиции

Дата на създаване: 12.06.2020 г. 

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 983499 /01022-2020-0001/         

Идентификационен номер на преписка: 983499 /01022-2020-0001/

Обект на обществената поръчка е доставка, осъществявана чрез покупка, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл.79 ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Документация