25.11.2016 г. – ИНП: 9059099 – Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Попово“ ЕООД

Процедури по ЗОП

25.11.2016 г. – ИНП: 9059099 – Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Попово“ ЕООД

Дата на създаване: 25.11.2016 г.

Дата на публикуване: 25.11.2016 г.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9059099

Идентификационен номер на преписка: 9059099

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП-чл. 20, ал. 3, Т.2 с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Попово“ ЕООД

Документация

Плащания