15.07.2019 г. – ИНП: 9090263 – Доставка на видеоендоскопско оборудване за специализирани изследвания и терапия в хирургично и терапевтично отделения за нуждите на „МБАЛ- Попово“ ЕООД

Процедури по ЗОП

15.07.2019 г. – ИНП: 9090263 – Доставка на видеоендоскопско оборудване за специализирани изследвания и терапия в хирургично и терапевтично отделения за нуждите на „МБАЛ- Попово“ ЕООД

Дата на създаване: 15.07.2019  г.

Дата на публикуване: 15.07.2019  г.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090263 /01022-2019-0001/

Идентификационен номер на преписка: 9090263 /01022-2019-0001/

Обект на обществената поръчка е доставка, осъществявана чрез покупка, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Документация