07.02.2018 г. – ИНП: 828523 – Избор на доставчик на лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи по обособени позиции за „МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД гр. Попово за период от 24 месеца

Процедури по ЗОП

07.02.2018 г. – ИНП: 828523 – Избор на доставчик на лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи по обособени позиции за „МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД гр. Попово за период от 24 месеца

Дата на създаване: 07.02.2018 г.

Дата на публикуване: 07.02.2018 г.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 828523 /01022-2018-0001/

Идентификационен номер на преписка: 828523 /01022-2018-0001/

Обект на обществената поръчка е доставка, осъществявана чрез покупка, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Документация

ПЛАЩАНИЯ

Плащане по договор N23 с „ФАРКОЛ” АД

Плащане по договор N24 с „Истлинк ” АД

Плащане по договор N25 с „МЕДИТЕХ” ООД

Плащане по договор N26 с „ФАРКОЛ” АД

Плащане по договор N27 с „ЕКОС Медика” ООД

Плащане по договор N28 с „Айф Фарма” ООД

Плащане по договор N29 с „ЮСС МЕДИКА ООД”

Плащане по договор N30 с „Сико-фарма ЕООД”