ОБУЧЕНИЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО“ ЕООД

О Б Я В А

На основание чл. 17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД обявява свободни работни места за лекари, клинично обучение лекари, специализанти по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност, съгласно Заповед № РД-01-245/19.04.2021 г. и Заповед № РД-19-5/02.08.2023 г. на Министъра на здравеопазването, за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата за здравеопазването:

Изисквания към кандидатите:
– За длъжността лекар, специализант:
Да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина; да членуват в БЛС; да не са лишени от правото да упражняват професията.

Необходими документи за кандидатстване:
– За длъжността лекар, специализант:
Заявление – по образец; ксеро копие на диплом за висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Медицина“ или академична справка, издадена от съответното висше училище; автобиография; копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС; копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива.

Документи ще се приемат от 29.01.2024 г. до 28.02.2024 г. в деловодството на болницата.

Определена от работодателя комисия ще проведе конкурс. Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в обявения по-горе срок.

Класирането ще се обяви до 08.03.2024 г. на информационното табло и на интернет страницата на МБАЛ Попово ЕООД.

Лице за контакт – Личен състав – 06 08 4 24 01
Главна сестра – 0878 996 984, 0888 643 247

Критерии при извършване на подбор на кандидатите, участващи в конкурса:

 1. Средният успех от следването и от държавните изпити;
 2. Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близките до специалността, за която кандидатства;
 3. Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността за която кандидатства;
 4. Други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.);

Общата оценка се получава като средно-аритметично от четирите критерия.
Максималната оценка, която може да се даде е 5 (пет) точки, минимална оценка 1 (една) точка.

Оценъчна скала:
1. Средният успех от следването и от държавните изпити:

 • при успех от 3.00 до 4.00 – 1 точка;
 • при успех от 4.01 до 5.00 – 2 точки;
 • при успех от 5.01 до 5.50 – 3 точки;
 • при успех от 5.51 до 6.00 – 4 точки;

2. Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства:

 • при успех от 3.00 до 4.00 – 1 точка;
 • при успех от 4.01 до 5.00 – 2 точки;
 • при успех от 5.01 до 5.50 – 3 точки;
 • при успех от 5.51 до 6.00 – 4 точки;

3. Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства, въз основа на предварително зададен конспект за всяка една специалност:

 • от 1 до 6 точки;

4. Оценка на други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.):

 • от 1 до 6 точки;

„МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД обявява възможност за специализация
по клинични специалности

Тази възможност дава шанс на лекари, които желаят да се развиват в съответната област, да работят в болницата и да се обучават на места финансирани от държавата /МФД/, съгласно Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ.бр. 7 от 27 януари 2015 г., последно изм. и доп. ДВ. Бр.51 от 13 юни 2023 г.). тези места ще се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл.11, ал.1, т. 1 от Наредбата.

„МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД обявява своите предложение за такива места по следните специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност, съгласно З-д № РД-01-245/19.04.2021 г..
Лечебното заведение има сключен договор с МУ Плевен за съвместно обучение на специализанти.

1.Ред за обявяване

1.1. местата за специализация се заявяват от началниците на структурните звена и се утвърждават (чрез заповед) от управителя целогодишно, според потребностите на звената. Необходимостта от определен брой места за специализанти се съобразява с наличните щатни бройки , възможността да се определи ръководител на специализанта – лице с призната съответна специалност и трудов стаж по не по-малко то 5 години, финансовите възможности на отделението с оглед заплащане на трудовото възнаграждение.
1.2. Свободните места за специализации се обявяват на сайта на ЛЗ и на информационното табло в болницата. В изискуемия от нормативната уредба срок упълномощеното длъжностно лице уведомява РЗИ Търговище, която публикува на интернет страницата си постъпилата информация за сведение на желаещите да специализират. Свободните бройки за специализанти на места финансирани от държавата се обявяват в сроковете посочени в Наредба № 1/2015 г..
1.3. В обявата се посочват необходимите документи за кандидатстване : заявление, диплом за висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина или академична справка, издадена от съответно висше училище, автобиография, документ за актуално членство в БЛС.
1.4. Необходимите за участието в конкурса документи се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е написано „Конкурс за избор на лекар, специализант/мед. сестра, специализант по …..“ в Отделение по ……., трите имена, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и електронен адрес.
Запечатания плик се входира в деловодството на „МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД в срока посочен в заповедта за обявяване на конкурса.
Заявлението за участие, заедно с приложените към него документи, се подава лично от кандидата или чрез негов пълномощник.

2.Процедура за одобряване на кандидата

2.1. След изтичане срока за подаване на документи управителя назначава комисия, която се произнася с решение в писмен протокол по допускането за участие в конкурса на кандидатите, подали документи.
2.2. Конкурсната комисия въз основа на взетото решение за допускане или недопускане на кандидатите изготвя протокол, в който се описва всички заявления, допуснатите и недопуснатите кандидати и основанията за допускане или недопускане. Решението на конкурсната комисия се довежда до знанието на заинтересованите лица, чрез изготвянето на списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от нейния председател.
Недопуснатите кандидати имат правата по чл.93, ал.2 от КТ – да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3 дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
2.3. В седемдневен срок от приключване на процедурата по предходните точки, комисия определена със заповед на управителя извършва подбор между допуснатите кандидати под формата на интервю, като се вземат предвид следните критерии:

 1. Средният успех от следването и от държавните изпити;
 2. Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
 3. Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
 4. Други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.);

2.4. Общата оценка се получава като средно-аритметично от четирите критерия.

Оценъчна скала:
1. Средният успех от следването и от държавните изпити:

 • при успех от 3.00 до 4.00 – 1 точка;
 • при успех от 4.01 до 5.00 – 2 точки;
 • при успех от 5.01 до 5.50 – 3 точки;
 • при успех от 5.51 до 6.00 – 4 точки;

2. Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства:

 • при успех от 3.00 до 4.00 – 1 точка;
 • при успех от 4.01 до 5.00 – 2 точки;
 • при успех от 5.01 до 5.50 – 3 точки;
 • при успех от 5.51 до 6.00 – 4 точки;

3. Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства, въз основа на предварително зададен конспект за всяка една специалност:

 • от 1 до 6 точки;

4. Оценка на други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.):

 • от 1 до 6 точки;

2.5. Комисията изготвя протокол с одобрените кандидати, който се предоставя за утвърждаване от управителя.

2.6. Конкурсните комисии работят (заседават) в пълен състав.

2.7. Трудовото правоотношение възниква по реда и сроковете, посочени в чл.96 от КТ.
2.8. С избрания кандидат се сключва срочен трудов договор на основание чл.68, ал.1 т.2 от КТ на пълно работно време.
2.9. Договорът е срочен до приключване на изпълнението на учебната програма и индивидуалния план, но не по-дълъг от 5 години след изтичане срока на обучение определен в Приложение 1 на Наредба № 1/2015 г. за съответната специалност.
2.10. Допуска се заемане на длъжността въз основа на договор за повишаване на квалификацията по чл. 234 от КТ.

Процедурата е част от Вътрешните правила за условията и реда за провеждане на практическо обучение (специализация) за придобиване на специалност в „МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Заповед № РД-19-5 / 02.08.2023 г.

Приложения към Заповед № РД-19-5 / 02.08.2023 г.