04.05.2017 г. – ИНП: 785709 – Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ-ПОПОВО“ гр. Попово за период от 24 месеца

Процедури по ЗОП

04.05.2017 г. – ИНП: 785709 – Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ-ПОПОВО“ гр. Попово за период от 24 месеца

Дата на създаване: 04.05.2017 г.

Дата на публикуване: 04.05.2017 г.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 785709

Идентификационен номер на преписка: 785709

Обект на обществената поръчка е доставка, осъществявана чрез покупка, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Документация