Обществени поръчки след 01.10.2014 г.

Процедури по ЗОП

02.07.2015 г. – ИНП: 01022-2015-0001 – Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Попово“ ЕООД

Дата на създаване: 02.07.2015 г.         

Дата на публикуване: 02.07.2015 г.         

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01022-2015-0001         

Идентификационен номер на преписка: 01022-2015-0001
         

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП-чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал.1, т. 2 с предмет:         

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Попово“ ЕООД

Документация

Информация за плащания